top of page


1. מדיניות פרטיות: מדיניות זו מתארת איך הסוכנות אוספת, משתמשת, אוחסנת ומגנה על מידע אישי של לקוחות, מבקרי האתר ועובדים. עליה להיות בתיאום עם חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים כמו GDPR או CCPA.

2. מדיניות אחסון מידע: הגדרת כמה זמן נשמור מידע של לקוחות ומידע הקשור לקמפיינים, מטרת השמירה והליך השמירה על פרטיותו של המידע, ואופן מיגון המידע כאשר הוא כבר לא נדרש.

3. הסכם עם לקוח/חוזה: הגדרה ברורה של תנאי השימוש בשירותים שלך, כולל היקף השירותים, תנאי תשלום, המסמך המסייע, ושירותים נוספים בנוגע ללקוחות. מטרתו להגן על ענייני הסוכנות והלקוח.

4. הסכם אי חשיפת מידע (NDA): בעת טיפול במידע רגיש של לקוח או מידע בעל סודיות, הסכם זה יכול להגן על המידע באופן פרטי.

5. מדיניות סיכון סותר לעניין: טיפול באימתציות משוערות אם הסוכנות עובדת עם לקוחות מתחרים או עם תעשיות מתנגשות. ודא שעובדיך מגלים סיכוני סכסוך ונוגעים להם באופן מתאים על מנת להפחיתם.

6. קוד האתיקה: הקנה מידה להנחיות אתיות לצוות שלך, כולל נושאים כמו שקיפות, כנות בפרסום, מניעת שיטוט, וטיפול הוגן בלקוחות ומתחרים.

7. מדיניות לפרסום דיגיטלי: הגדרת סטנדרטים אתיים וחובות משפטיות בפרסום דיגיטלי, כולל הגבלות על תוכן הפרסומת, אפשרויות יעד והקמפיינים, ושימוש בתקנות פרסום רלוונטיות.

8. מדיניות שיווק באמצעות אימייל: אם הסוכנות מעורבת בשיווק באמצעות אימייל, הסבר על נוהלי הפרסום באמצעות אימייל, כולל כללי הפרסום כמו CAN-SPAM בארצות הברית.

9. מדיניות רשתות חברתיות: הגדר איך עובדים בצוותך יתנהלו ברשתות החברתיות, גם באופן אישי וגם באופן מקצועי, כאשר הם מייצגים את הסוכנות.

10. מדיניות אבטחת מידע: הגדרת הצעות אבטחה ונגרות להגנת מידע של לקוחות ומידע רגיש מפני הוצאתו לפי החוק או גישה לו ללא רשות.

11. מדיניות יצירת ושימוש בתוכן: אם הסוכנות יוצרת תוכן עבור לקוחות, הגדרת מי הוא בעל הזכויות ואיך ניתן להשתמש בתוכן זה.

12. מדיניות חיוב ותשלום: הסבר על הליך החיוב והתשלום, כולל דמי חובה לאיחור בתשלום ועניין בסליקה.

13. מדיניות החזר וביטול: הגדרת תנאים והתנאים לקבלת החזר כספי ולביטול של שירותים.

14. מדיניות טיפול והסדרת תלונות: הסבר כיצד הסוכנות מטפלת בתלונות הלקוח והשלבים לפתרון סכסוכים.

15. ספר הוראות לעובד: להגדרת תוכן לספר ההוראות לעובדים בסוכנות, כולל שעות עבודה, תגמולים, מדיניות לווייתם, הוגנות וציפיות.

16. מדיניות בניית והשימוש בתשתיות טכנולוגיות: אם בסוכנות יש תפקיד בצילום, הגדרת הזכויות והבעלות על התוכן, כולל מי בעל הזכויות ואיך ניתן להשתמש בו.

17. ספרייה לעובד: להגדרת מדיניות ספריית העובד, שמכלל תוכן עם שעות עבודה, תוכלה להיות רלוונטית לסוכנות שלך.

18. מדיניות בריאות ובטיחות: אם יש לך משרד פיזי, להגדרת הנחיות וטכניקות לבריאות ובטיחות כדי להבטיח את בריאות העובדים.

19. מדיניות עבודה מרחוק: אם הסוכנות שלך תומכת בעבודה מרחוק, הסבר ציפיות והנחיות לעובדים מרחוק.

20. מדיניות לסביבה ולקיימות: אם רלוונטי, הכללת התחייבות הסוכנות לאחריות לסביבה ולשיטות קיימות.

bottom of page